GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Řídíme se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a souvisejícími zákony.

Naše identifikační údaje:

Společnost, název salonu
Martevax s.r.o., provozovna SlimFOX

277 28781
Sídlo společnosti
Kárníkova 1541/24

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme jako správce v rozsahu, v jakém jste je poskytl/a, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s námi. Nezpracováváme osobní údaje dětí mladších 16 let a osobní údaje nepředáváme dalším subjektům, nejde-li o plnění naší zákonné povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje zpracováváme výhradně pro účely poskytování našich služeb a pro účely prodeje zboží, kdy právním důvodem je sjednání (uzavření) smlouvy a splnění smlouvy, včetně opatření, které uzavření smlouvy předcházely. Dalším právním důvodem zpracování může být oprávněný zájem Správce, pokud jde např. komunikaci se zákazníky nebo uplatnění a hájení vlastních práv a nároků.

Kategorie osobních údajů

Zpracováváme tyto osobní údaje našich zákazníků či dodavatelů:

 • Jméno a příjmení, titul
 • Poštovní adresa bydliště nebo sídla
 • Datum narození (např. pro účely poskytování slev)
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Ověřovací identifikační údaje včetně údajů přidělených státem
 • Popisné a platební údaje (např. bankovní spojení)
 • Druh nebo specifikace prodaného výrobku či poskytnuté služby

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování provádíme výhradně v naší provozovně, manuálně nebo prostřednictvím výpočetní techniky a mobilního telefonu. Dodržujeme veškeré bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů.

Za účelem řádného zpracování osobních údajů jsme přijali náležitá technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména pak opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož ani k jakémukoli jinému zneužití osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z právních předpisů, minimálně pak po dobu poskytování služeb, nebo po dobu nutnou pro reklamaci zboží/služeb dle platných právních předpisů.

Práva našich zákazníků v souvislosti s osobními údaji

 1. Právo na přístup k osobním údajům (=můžete požádat o potvrzení ohledně způsobu, účelu, rozsahu a délky zpracování, komu jsou údaje zpřístupněny, jaká máte ohledně osobních údajů práva. Dále máte právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů).
 2. Právo osobní údaje opravit či doplnit.
 3. Právo na výmaz osobních údajů (= můžete nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesl/a jste námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování).
 4. Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v případě řešení sporných otázek ohledně zpracování osobních údajů.
 5. Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování.
 6. Další práva stanovená v GDPR, zejména pak právo na podání stížnosti na zpracování osobních údajů a právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Pro případ, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem nebo jsou vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 1. Požádat nás o vysvětlení.
 2. Požadovat opravu nebo doplnění, za zákonných podmínek i vymazání osobních údajů.
 3. Je-li vaše žádost shledána oprávněnou, odstraníme neprodleně závadný stav.
 4. Nevyhovíme-li vaší žádosti, máte právo obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz. 
 5. Je vaším právem obrátit se svým podnětem nebo stížností na dozorový úřad též přímo.

Naše kontaktní údaje

V případě potřeby jakýchkoli doplňujících informací k těmto zásadám a/nebo ke zpracování vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte:

Osobně či písemně
na adrese provozovny

SlimFOX, Sukova 4, 602 00 Brno
Telefonicky či emailem775 947 657, studio@slimfox.cz

Z důvodu, že vaše osobní údaje důsledně chráníme, můžeme od vás v případě uplatnění vašich práv požadovat prokázání totožnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25. 5. 2018.

salon SlimFOX